Zpracujeme podklady pro vyjádření Krajské hygienické stanice včetně jeho vyřízení. Odbor hygieny obecné a komunální vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky v následujících oblastech:

  • vnitřní prostředí staveb
  • ochrana před hlukem, vibracemi v mimopracovním prostředí

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next