Připravíme a vyřídíme vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu. Ochrana ZPF spočívá ve vázanosti jeho využití pro zemědělské účely a dále též v právní úpravě jeho ochrany při územně plánovací činnosti, při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém průzkumu (např. povinnost skrývky). K odnětí půdy ze ZPF je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Udělení souhlasu je předpokladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za odnětí půdy ze ZPF se platí odvody.

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next